นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
 
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการบริหารจัดการเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้
  1. เคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติสากล
  2. คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในการดําเนินงาน เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
  3. ส่งเสริมการลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างรากฐานสังคมแห่งความยั่งยืน
  5. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ที่ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  6. เปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส  ตามแนวทางมาตรฐานสากล เพื่อเป็นมาตรฐานแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยทั้งนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน