สิทธิของผู้ถือหุ้น
                การตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น
                คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิในการเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และมีอำนาจควบคุมบริษัทโดยผ่านทางคณะกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งเข้ามาให้ทำหน้าที่แทนตน บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการ หรือสิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ การติดต่อสอบถามและการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ไว้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน และยังเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทไว้ใน website : www.kwc.co.th ด้วย

​                การส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
                การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิทธิที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ถือหุ้น และมีความสำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของกิจการ คณะกรรมการจึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนส่งเสริมการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมได้รับสารสนเทศที่จำเป็นเกี่ยวกับวาระการประชุมอย่างเพียงพอเป็นการล่วงหน้า เพื่อการตัดสินใจลงมติ มีสิทธิแสดงความเห็นและซักถามกรรมการและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน