เรื่อง นโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 
    บริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  2. บริษัทฯจะสนับสนุน ส่งเสริม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงสุขภาพอนามัยของพนักงาน
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานและเสริมสร้างคุณภาพอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  4. กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้อง กับการสนับสนุนด้านทรัพยากร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน
  5. บริษัทฯ จะจัดสรรการใช้ทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมอย่างยั่งยืน
  6. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวกับดำเนินงานของบริษัทฯในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา