นโยบายสิทธิมนุษยชน

      บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม พิทักษ์สิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและ มาตรฐานแรงงานสากล โดยได้กำหนดเรื่องของคุณธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในองค์กร ทั้งนี้โดยมั่นใจได้ว่าวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่บนหลักการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม
 
      นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน มีดังต่อไปนี้
1.การไม่เลือกปฏิบัติ  
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ต่อผู้หนึ่งผู้ใด  เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ  ศาสนา  สัญชาติ  เพศ  อายุ พื้นฐานการศึกษา สีผิว ทัศนะทางการเมือง สถานภาพทางสังคม การเป็นสมาชิกสหภาพ รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะด้านอื่นๆ
 
2.แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
บริษัทฯ ห้ามมิให้ กระทำหรือสนับสนุนให้มีการบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการล่วงละเมิดหรือข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ และสำหรับการจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานสตรีมีครรภ์และการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย แรงงานกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
 
3.สิทธิแรงงานของพนักงาน
บริษัทฯ เคารพสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มหรือรวมตัวกันเพื่อการเจรจาต่อรอง 
ซึ่งสอดคล้องตามกฏหมายและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิทธิในการร่วมกันเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของพนักงาน
 
4.การจ้างงานและการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีกระบวนการว่าจ้างและสรรหาบุคลากร โดยดำเนินด้วยความยุติธรรม เสมอภาค และเท่าเทียมโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะ
 
5.เวลาชั่วโมงทำงานและค่าจ้าง
บริษัทฯ ให้ค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงานโดยไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  รวมไปถึงเรื่องเวลา ชั่วโมงการทำงาน  นอกจากนี้ การทำงานล่วงเวลาต้องได้รับการยินยอมจากพนักงานทุกกรณี โดยบริษัทฯ ปฏิบัติและดำเนินการตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการจัดสรรได้รับวันหยุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน
 
6.การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม ไม่ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด โดยพนักงานทั้งหมดจะถูกจ้างภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และจะได้รับการฝึกอบรมทักษะการทำงานที่เหมาะสม   โดยทางบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าในพนักงานทุกคนและความสนับสนุนร่วมมือที่พนักงานมอบให้ และมีความมุ่งมั่น เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมและต่อต้านการเลือกปฏิบัติ โดยทุ่มเทเพื่อรักษาองค์กรให้เป็นสถานที่ซึ่งปราศจากการเลือกปฏิบัติ ความรุนแรง การล่วงละเมิด การข่มขู่หรือการถูกคุกคามในทุกทาง
 
7.อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทำงาน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายความปลอดภัยทางชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางกรอบปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมน้อยที่สุด