นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

 
      นโยบายค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ ใช้กับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนี้จะทําให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดึงดูดใจ พัฒนาศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานไว้ได้ในตลาดที่มีการแข่งขันกัน พนักงานจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางของตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ ค่าตอบแทน ผลที่ได้รับคือพนักงานรู้สึกมีกําลังใจในการทํางาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและทําให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของค่าตอบแทน 
       ระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานแต่ละท่านและผู้บังคับบัญชาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปีที่ผ่านมาและกำหนดเป้าหมายใหม่ การตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเงินเดือนของพนักงานจะอิงตามผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน ได้แก่
  • เงินเดือน
  • โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน
  • สวัสดิการต่างๆ
  • เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน)
เงินเดือน จะได้รับการกำหนดโดยอิงตามบทบาทและตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ความซับซ้อนของงาน และสภาวะตลาดในประเทศ

โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงาน เป็นการจูงใจและให้รางวัลพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แบ่งเป็นการประเมินด้าน KPI(Key Performance Indicator)สำหรับพนักงานและการประเมินแบบ PMS(Performance Management System) สำหรับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ประกอบด้วยเป้าหมายของบริษัท, เป้าหมายของแผนก และเป้าหมายส่วนบุคคล

 
โบนัสประจำปีตามผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการดำเนินการของบริษัท ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของแผนกและของพนักงานแต่ละคน ยกตัวอย่างเช่น PMS จะรวมถึงเรื่อง
  • การเงิน
  • ลูกค้า
  • กระบวนการปฏิบัติงาน
  • คน
  • ประสิทธิภาพรายบุคคล
นอกจากนี้ ปัจจัยทั้งด้านการเงินและมิใช่ด้านการเงินได้ใช้พิจารณาโบนัสประจำปีของแต่ละบุคคล กล่าวคือ การปฏิบัติงานตาม แนวทางและกระบวนการภายในบริษัท ขีดความสามารถและสมรรถนะของพนักงาน ผลงานของพนักงาน ความทุ่มเทในการทำงาน และอื่น ๆ

สวัสดิการต่างๆ ให้อิงตามข้อบังคับบริษัทและสัญญาการจ้างงานของพนักงานแต่ละราย  วิธีปฏิบัติในตลาดของประเทศ และ/หรือบทบาทและ ตำแหน่งของพนักงาน 

เงินชดเชยในกรณีเลิกจ้าง จะจ่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน