วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
                วิสัยทัศน์บริษัทกลุ่ม “กรุงเทพโสภณ” TOP OF MIND ลูกค้าเลือกเราเป็นอันดับแรก
                1. สำหรับลูกค้า ลูกค้ามองเห็นบริษัท เป็นผู้ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย โดยที่บริษัทเข้าไปช่วยในเรื่องการบริหารต้นทุนและขบวนการ ในการออกแบบ Solution ที่ดีเยี่ยมโดยผ่านระบบ IT
                2. สำหรับพนักงาน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายในตัวบุคคล โดยใช้จุดแข็งเป็นหลัก “Strength Development Program”

                บริษัทได้แบ่งวัตถุประสงค์ ออกเป็น 3 วัตถุประสงค์หลักตามกลุ่มบริษัท ดังนี้
                1. บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าโดยการให้การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ผ่านกลุ่มบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
                2. บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด รักษาและประยุกต์การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือโดยมีการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
                3. บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารข้อมูลมีการให้บริการในเชิงสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้าโดยไม่ให้เกิดความผิดหวังจากลูกค้า
                ค่านิยมของกลุ่ม บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) มีดังนี้
                1. Service Excellence ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆมาใช้
                                1.1 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนำมาเชื่อมโยงกับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการ
                                1.2 แสวงหาโอกาสในการปรับปรุง และริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม
                2. Professional Teamwork ความร่วมมือเป็นปึกแผ่น ผ่านทุกช่องทาง ที่ลูกค้าได้พบและเข้าถึง
                                2.1 แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบในหน้าที่ รวมทั้งผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
                                2.2 ประสานและให้ความร่วมมือในการทำงานต่อทุกหน่วยงานเพื่อให้งานสำเร็จ และเกิดความราบรื่นในการทำงาน
                                2.3 แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณในการทำงาน และให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
                3. Employee Development พัฒนาศักยภาพ ของแต่ละบุคคลอย่างสูงสุด
                                3.1 แสดงให้เห็นถึงความไฝ่รู้ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
                                3.2 ยินดีรับ และ อาสาทำงานอื่นๆที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองค้นพบ และได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
                4. Customer Orientation ลูกค้าต้องไม่ผิดหวัง
                                4.1 ค้นหาความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ขจัดข้อร้องเรียน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือความคาดหมาย
                                4.2 ให้บริการที่มีคุณค่าต่อลูกค้า และตัดสินใจได้ตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน
                                4.3 ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจ และประทับใจต่อลูกค้า