บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
                บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็น ผู้เช่าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในทำเลธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาลู่ทางที่จะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเช่าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

                บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย* โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
บริษัท ประเทศ ประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด ไทย ให้บริการโลจิสติกส์ 99.9945 ของทุนจดทะเบียน 5.5 ล้านบาท
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ไทย กิจการคลังเอกสาร 99.9987 ของทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
                บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)

บริษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จำกัด
                บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2008 รวมถึงบริการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน.