คณะกรรมการบริษัท
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ
2 นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3 นายอมร อัศวานันท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นางอัจฉราพร เหมาคม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นายอรุณ จิรชวาลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6 นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายสมศักดิ์ ใจตรง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8 นาย เลา ติงไฟ กรรมการ
9 นายชาญชัย ล้ำยอดมรรคผล กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ