สารจากประธาน

               ในปี 2560 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 3.9 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการส่งออก การส่งออกขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกสำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า ตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวดีต่อเนื่องในเกือบทุกกลุ่มสัญชาติ โดยส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซีย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวดโดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน      แต่ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งโดยรายได้ในภาคเกษตรกรรมหดตัว ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรกรรมค่อนข้างทรงตัว การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดี ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตในหมวดอาหาร และหมวดยานยนต์และชิ้นส่วน ภาครัฐยังมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัว เเต่การลงทุนภาครัฐรดลง
 
               สิ่งที่เป็นห่วงก็คือ ภาครัฐไม่สามารถขยายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของการขยายตัวกิจการการท่องเที่ยวและการส่งออก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยจะต้องเข้าคิวรอตรวจพาสปอร์ตเป็นเวลานานบางคนก็ต้องรอนานมากกว่า 1 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน เราก็เริ่มเห็นว่าท่าเรือมีปัญหา และเรือไม่สามารถที่จะออกตามเวลาที่กำหนดได้

               ด้านกิจการบริษัท บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลักทั้งธุรกิจคลังเอกสาร ธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและบริการท่าเรือของบริษัทนั้น บริษัทจะพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีคุณภาพที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดี มีค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม การเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าพึงพอใจโดยในปี 2560 บริษัทรักษาลูกค้าให้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการเพิ่มขึ้นและด้วยแผนดำเนินการและการควบคุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านธุรกิจที่ดีกว่าปี 2559

               ในปี 2561 บริษัทจะยังมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ โดยเสริมสร้างธุรกิจหลักให้มีความแข็งแรงและเติบโต  มีโครงการเพิ่มชั้นวางเอกสารในคลังเอกสารเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจรวมถึงลงทุนเพิ่มด้านอาคารและอุปกรณ์ด้านธุรกิจสแกนเอกสารและการเก็บไฟล์แบบดิจิตอลและโครงการปรับปรุงคลังสินค้าและท่าเรือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเช่าคลังสินค้าและท่าเรือ การปรับปรุงงานโดยการใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และ ISO 27001 และแสวงหาโอกาส   ในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆที่สามารถทำให้ธุรกิจบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

               อนึ่ง  เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมเหลือเกินจำเป็นที่จะใช้ในการลงทุนและบริษัทไม่มีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000บาท
 
               ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนแก่บริษัทที่ดีตลอดปีที่ผ่านมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินกิจการบริษัทภายใต้หลักการดำเนินกิจการที่ดี อย่างรอบคอบ เพื่อพัฒนาให้กิจการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( นายโชติ โสภณพนิช )
  ประธานกรรมการ