สารจากประธานกรรมการ

               ผลประกอบการปี 2561 ผลกำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 คิดเป็น 91.854 ล้านบาท เนื่องจากอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าและเอกสารที่เพิ่มขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายของกิจการท่าเรือและโกดังที่ลดลง

            เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนา โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตขึ้นเกินกว่าร้อยละ 4 จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออก แม้ว่าการลงทุนของภาครัฐและการใช้จ่ายจะไม่ได้ดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ตาม ในขณะที่ความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับในหลายประเทศ ส่วนการคาดการณ์สำหรับ ปี 2562 นั้นคาดว่า GDP จะเติบโตประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของการส่งออก และการที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้เนื่องจากมลพิษทางอากาศในช่วงปลาย พ.ศ. 2561 นอกจากนี้การแข็งค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยลบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยว ส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ

            การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงต้องการการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง มีการใช้สนามบินและท่าจอดเรือจนเต็มขีดจำกัด ทำให้จำเป็นต้องหาเมืองอื่นๆ นอกเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับความเจริญและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งในกรุงเทพฯ และศูนย์กลางเมืองใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการของภาครัฐและงานด้านบริการการศึกษาเนื่องจากความคิดและระบบการบริหารจัดการที่ยังคงต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง

            รัฐบาลเกือบทุกสมัยได้พยายามดำเนินการแก้ไขปรับปรุง แต่กลับเป็นการสร้างความสับสนในระบบราชการและการขาดดุลของงบประมาณ รัฐบาลควรหยุดโครงการที่ไม่มีความสำคัญเร่งด่วนหรือไม่ประสบความสำเร็จเพื่อให้มีงบประมาณมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีศักยภาพ และควรโยกย้ายทรัพยากรจากภาคส่วนที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพไปยังโครงการที่ก่อให้เกิดผลเพื่อเพิ่มรายได้และ GDP แต่รัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะจัดตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมมีแนวโน้มมุ่งเน้นไปที่การหาโครงการที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วแทน

            โลกกำลังก้าวผ่านช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เราสามารถมองเห็นได้มากขึ้น เรียนรู้ได้มากขึ้น และดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นโดยใช้ต้นทุนต่ำมาก มีการสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งทำให้ธุรกิจเก่าหยุดชะงักหรือปิดตัวลง ส่วนระบบบริหารจัดการแบบใหม่ เช่น Lean, Agile, Scrum และ OKRs ก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยธุรกิจใหม่เหล่านี้ ได้แก่ Intel, Amazon, Google และอื่นๆ เพื่อให้สามารถก้าวสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ตัวใหม่ของโลกได้อย่างรวดเร็ว การแทรกแซงโดยการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ไม่ได้มาจากปัจจัยของคู่แข่งที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว แต่มาจากทุกหนแห่งรอบด้าน

            บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ยังคงจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจให้ใกล้ชิดกับลูกค้าให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้ความต้องการและคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวัง คาดการณ์แผนธุรกิจ และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

            โดยการปรับกระบวนการและระบบต่างๆ ไปสู่ระบบดิจิทัล เพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน

            แสวงหา เรียนรู้และพัฒนาเพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจนี้

            สร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจในหมู่พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางผลประโยชน์อื่นๆ ด้วย

            ธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็นไปได้ที่จะถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูลแบบ Cloud Storage และการเปลี่ยนแปลงทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับความจำเป็นต้องเก็บเอกสารต้นฉบับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อสถานะการณ์ดังกล่าว

            คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลอีก 1 บาทจากปีก่อนเป็น 9 บาทต่อหุ้น หลังจากได้พิจารณาถึงสภาพคล่องและโอกาสในการลงทุนในอนาคตอย่างรอบคอบแล้ว


                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ( นายโชติ โสภณพนิช )
  ประธานกรรมการ