News & Events

06
Mar 2019
News
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
26
Jul 2018
News
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด สำนักงานบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
07
Dec 2016
News
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
09
Aug 2016
News
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ. บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน บางปะกง)