เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท 2562
รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หนังสือมอบฉันทะ ก
แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ
งบการเงินไตรมาสที่ 1-2563
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2563
หนังสือมอบฉันทะ ข
งบการเงินประจำปี 2562
ชี้้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562