แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)
รายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ56-1 ปี2560
แบบ 56-1 ปี 2559
แบบ 56-1 ปี 2558
แบบ 56-1 ปี 2557
แบบ 56-1 ปี 2555
แบบ 56-1 ปี 2554
แบบ 56-1 ปี 2553
แบบ 56-1 ปี 2552