คำอธิบายและการวิเคราะห์

ชี้แจงผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1.2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดประจำปี 2561
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 3-2561
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2561
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2561
ชี้แจงผลกำไรขาดทุนประจำปี 2560
ชี้แจงงบกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 3-2560
ชี้แจงงบกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2560
ชี้แจงงบกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2560
ชี้แจงงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559