คำอธิบายและการวิเคราะห์

ชี้้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 3-2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2562
ชี้แจงผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1.2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดประจำปี 2561
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 3-2561
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 2-2561
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2561
ชี้แจงผลกำไรขาดทุนประจำปี 2560