ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
ประวัติกรรมการออกตามวาระ 2563
นิยาม-กรรมการอิสระ 2563
ประวัติผู้สอบบัญชี 2563
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ 2563
เอกสารและหลักฐานในการเข้าประชุม 2563
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 2563