ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายการต่อต้านคอรรัปชั่น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
แจ้งจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20