ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4-2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 (2556)