ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่24
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2562
แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
นโยบายการต่อต้านคอรรัปชั่น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560
แจ้งจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น