ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
5 ประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
ผู้ถือหุ้นมีสิทธ์ิเสนอวาระและกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
กำหนดการประชุมสามัยผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลปี 2562
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท