ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แจ้งจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
แจ้งการลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2559