ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

กำหนดการประชุมสามัยผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลปี 2562
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
แจ้งเปลี่ยนอัตราจ่ายเงินปันผล
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่24
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2562