ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายปันผล
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
ข้อบังคับบริษัท
นิยามกรรมการอิสระ
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
เอกสารหลักฐานในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น