ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
ข้อบังคับบริษัท
นิยามกรรมการอิสระ
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ
เอกสารหลักฐานในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5 ประวัติกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
เสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก