ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ ข
หนังสือมอบฉันทะ ค
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประำจำปี 2562
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายปันผล
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24