ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23
เสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
กำหนดการประชุมสามัยผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลปี 2562
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค