ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นิยามกรรมการอิสระ
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
ประวัติผู้สอบบัญชี
แจ้งมติคณะกรรมการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุุ้น 2563
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท 2562