ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท 2562
รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หนังสือมอบฉันทะ ก
แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะ ข
หนังสือมอบฉันทะ ค
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561