ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 2563
แผนที่ 2563
คำแนะนำของการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำจัดวงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ