ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไตรมาสที่ 2-2550
การปิดสมุดทะเบียนและสิทธิการรับเงินปันผลปี2550
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13
Names & Scope of The Audit Committee 2012