ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (10)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (10)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (10)
การแต่งตั้งกรรมการอิสระ
8 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ปี2551)
แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ค้ำประกันเงินกู้บริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2-2551