ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ค้ำประกันเงินกู้บริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2-2551
ค้ำประกันเงินกู้บริษัทย่อยไตรมาส2-2551(เพิ่มเติม)
ประกาศจ่ายเงินปันผลและประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แจ้งกรรมการลาออก (4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท
แจ้งรายชื่อและขอบเขตดำเนินงานกรรมการตรวจสอบ(F24-3)
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี งวดไตรมาสที่ 3-2550
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ปี2550
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีไตรมาสที่ 2-2550