ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แต่งตั้งรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (5)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (5)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (5)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบ2553
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (6)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (6)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (6)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (7)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (7)