ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แผนที่ 2563
คำแนะนำของการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำจัดวงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ
ประวัติผู้สอบบัญชี
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุุ้น 2563
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม