ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนการประชุม
แจ้งจ่ายเงินปันผลและประชุมผู้ถือหุ้น 2558
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ปี 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่21
แผนที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่22 ปี 2559
กรรมการผู้จัดการลาออก
แผนที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่21 ปี 2558
กรรมการลาออก (3)
แผนที่ (การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556)
แผนที่(การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555)