ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2554
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม (2)
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมการประชุม
กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการ
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม (2)
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม (3)
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม (4)