ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12
เผยแพร่รายงานการประชุม AGM ครั้งที่ 22
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2555
เอกสารและหลักฐานในการเข้าประชุม
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี2559
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2554
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559