ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

เผยแพร่รายงานการประชุม AGM ครั้งที่ 22
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2555
เอกสารและหลักฐานในการเข้าประชุม
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นปี2559
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2554
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2554
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก