ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ปี 2552
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2556
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ปี 2552
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ปี 2551)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ปี2551)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่14 (ปี2551)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ปี2550)
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2555