ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ปี 2553
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ปี 2553
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2557
หนังสือนัดประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นครั้งที่ 16 ปี 2553
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 (ปี 2552)
กรรมการลาออก (2)
รายงานประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ปี 2552
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2556
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ปี 2552