ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2556
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 ปี 2552
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ปี 2551)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 (ปี2551)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่14 (ปี2551)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 (ปี2550)
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2555
เอกสารและหลักฐานการเข้าร่วมประชุม