ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4-2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 (2556)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ปี 2555
กรรมการลาออก (1)
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่18 ปี2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ปี 2554
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ปี 2554