ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25
ประวัติกรรมการที่ครบวาระ
นิยามกรรมการอิสระ
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ
ประวัติผู้สอบบัญชี
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
เอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมบริษัท 2562
รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หนังสือมอบฉันทะ ก