ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 (ฉบับใหม่)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 และคำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563
ประวัติกรรมการออกตามวาระ 2563
นิยาม-กรรมการอิสระ 2563
ประวัติผู้สอบบัญชี 2563
รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 2563
ประวัติกรรมการรับมอบฉันทะ 2563
เอกสารและหลักฐานในการเข้าประชุม 2563
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 2563 (ฉบับใหม่)