หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุมและแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2558
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2557
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2556
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2555
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2555
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2554
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2554