หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุมและแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564
ผู้ถือหุ้นมีสิทธ์ิเสนอวาระและกรรมการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2562
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2562
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2560
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2560
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2559
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2559