หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุมและแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2562
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2562
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2560
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2560
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2559
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2559
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2558
แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM 2557
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2556
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระและกรรมการ AGM 2555