ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินประจำปี-2563
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดประจำปี2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3-2563
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 3-2563
งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2-2563
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2-2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1-2563
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2563
งบการเงินประจำปี 2562
ชี้้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562