ข้อมูลทางการเงิน

รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี2561 (แบบ 56-1)
รายงานการเปิดเผยข้อมูลแบบ56-1 ปี2560
งบการเงินงวดไตรมาที่ 1-2562
แบบ 56-1 ปี 2559
รายงานประจำปี 2559
งบการเงินประจำปี-2561
งบการเงินงวดไตรมาสที่ 3-2561
งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2-2561