ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2-2563
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 2-2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1-2563
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1-2563
งบการเงินประจำปี 2562
ชี้้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3-2562
ชี้แจงกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 3-2562
รายงานประจำปี 2562
งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2-2562