บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

         บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบกิจการโดยเน้นพัฒนาที่ดินเดิมของบริษัท ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว (โดยให้บริษัทย่อย บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด เป็น ผู้เช่าไปดำเนินการ) ที่ดินเหล่านี้บางแห่งอยู่ในทำเลธุรกิจ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาลู่ทางที่จะพัฒนา อีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อขยายธุรกิจที่มีอยู่แล้ว และให้บริษัทย่อยเช่าไปเพื่อดำเนินธุรกิจ เช่น การขยายคลังเอกสารที่ตั้งอยู่ที่ดินที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
         บริษัทได้ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทย่อย*   โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผลเป็นการตอบแทนการลงทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 


 
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จำกัด
 
                บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้าเพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับ
ขนถ่ายสินค้าซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

         บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcodเพื่อความ
ถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลค
ทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อ
มูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน