Archive

December 2016

โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1

Posted December 13, 2016
Category Events
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
ณ บริเวณท้องที่ ตำบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read More »

โครงการ ธารน้ำใจ KS Group มีให้น้อง ปี 2559

Posted December 7, 2016
Category Events
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม

Read More »