บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยได้มีพิธีมอบใบประกาศรับรอบในงาน CAC National Conference ครั้งที่ 9 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี